N???u có nhu c???u liên l???c n???i m???ng th?????ng xuyên, hãy ti???n hành ????ng ký ngay gói c?????c T50K Viettel ????? vi???c g???i tho???i hay nh???n tin tr??? nên tho???i mái và ti???t ki???m h??n. Theo ??ó, khách hàng khi ti???n hành ????ng ký gói c?????c T50K Viettel s??? nh???n cho mình ??u ??ãi 200 phút g???i n???i m???ng Viettel và 100 tin nh???n SMS n???i m???ng mi???n phí, vi???c liên l???c c???a b???n gi??? ??ây s??? không b??? gián ??o???n n???a vì ??ã có ??u ??ãi t??? gói c?????c T50K c???a Viettel.
 
Gói T50K Viettel là gói c?????c ??u ??ãi, ch??? v???i 50.000?? khách hàng ??ang là thuê bao di ?????ng tr??? tr?????c c???a Viettel ??ã có th??? ti???n hành ????ng ký ngay gói T50K c???a Viettel và nh???n ???????c nhi???u ??u ??ãi g???i tho???i, nh???n tin n???i m???ng vô cùng ti???t ki???m. V???y hãy nhanh tay ????ng ký ngay và b???t ?????u cu???c hành trình 30 ngày liên l???c tho???i mái nh???t cùng gói T50K Viettel nhé.
 
Thông tin chi ti???t gói c?????c T50K Viettel:
C?????c phí ????ng ký: 50.000??/l???n tr??? vào tài kho???n chính thuê bao ????ng ký.
Th???i gian s??? d???ng: 30 ngày tính t??? th???i ??i???m ????ng ký gói c?????c thành công.
??u ??ãi: 200 phút g???i n???i m???ng Viettel mi???n phí và 100 tin nh???n SMS n???i m???ng mi???n phí
?????i t?????ng ????ng ký: Gói T50K Viettel áp d???ng cho t???t c??? các thuê bao tr??? tr?????c c???a Viettel
Gói c?????c ???????c t??? ?????ng gia h???n sau 30 ngày s??? d???ng.

 Cách ????ng ký gói c?????c T50K Viettel nh???n ngay ??u ??ãi mi???n phí 200 phút g???i n???i m???ng và 100 tin nh???n SMS n???i m???ng Viettel:
????? ????ng ký gói c?????c T50K Viettel, khách hàng ch??? c???n so???n tin nh???n theo cú pháp: T50K 0978026241 g???i 9123

Trong ??ó:
T50K là tên gói c?????c ??u ??ãi v??? g???i tho???i và nh???n tin c???a Viettel
0978026241 là s??? ?????i lý h??? tr??? ????ng ký gói c?????c ???????c Viettel ???y quy???n
9123 là s??? t???ng ??ài ????ng ký d???ch v??? 3G/4G và d???ch v??? giá tr??? gia t??ng c???a Viettel (mi???n phí tin nh???n ????ng ký)
 
Cú pháp h??? khi s??? d???ng gói T50K Viettel:
Ki???m tra s??? phút g???i tho???i n???i m???ng Viettel mi???n phí và s??? tin nh???n n???i m???ng Viettel mi???n phí còn l???i: KTT50K g???i 109.
N???u không có nhu c???u s??? d???ng ti???p gói c?????c T50K Viettel, khách hàng hãy so???n tin: HUYVT g???i 109.
Gói c?????c T50K Viettel không có ??u ??ãi v??? data, nên khi quý khách có nhu c???u truy c???p internet ?????ng quên ????ng ký cho mình các gói c?????c MIMAX ????? nh???n thêm ??u ??ãi data t???c ????? cao t??? nhà m???ng Viettel nhé.

Chúc quý khách ????ng ký thành công gói c?????c T50K Viettel!
pack-data

Tags:
 
C??C G??I C?????C KH??C
gach-chan-tieu-de

@ Copyright 2020 CuocViettel. Thi???t k??? ph??t tri???n b???i Bambu??