G???i tho???i và nh???n tin là nhu c???u thi???t y???u c???a ng?????i dùng di ?????ng, ????? ti???t ki???m c?????c phí cho khách hàng nên Viettel????a t???i gói c?????c ??u ??ãi g???i tho???i kèm nh???n tin T80K Viettel cho thuê bao di ?????ng. Ch??? v???i 80.000?? trong tài kho???n chính, khách hàng có th??? ????ng ký ngay gói c?????c T80K Viettel và nh???n ngay ??u ??ãi 500 phút g???i, 500 tin nh???n n???i m???ng mi???n phí t??? nhà m???ng. Nh???ng cu???c g???i tho???i hay nh???ng cu???c trò chuy???n qua tin nh???n s??? tho???i mái h??n vì gi??? ??ây c?????c phí không còn là v???n ????? khi???n b???n ph???i lo l???ng n???a.
 
Gói c?????c T80K Viettel áp d???ng cho t???t c??? các thuê bao di ?????ng tr??? tr?????c c???a Viettel, khi có nhu c???u liên l???c th?????ng xuyên b???n có th??? ????ng ký ngay mà không c???n ph???i b???n tâm li???u mình có thu???c thuê bao khuy???n mãi gói T80K Viettel hay không. Bài vi???t d?????i ??ây s??? thông tin chi ti???t ?????n b???n v??? gói c?????c khuy???n mãi T80K Viettel, m???i b???n cùng theo dõi.
 
Thông tin chi ti???t gói c?????c T80K Viettel:
C?????c phí ????ng ký: 80.000??/l???n tr??? vào tài kho???n chính thuê bao ????ng ký.
Th???i gian s??? d???ng: 30 ngày tính t??? th???i ??i???m ????ng ký gói c?????c thành công.
??u ??ãi: 500 phút g???i n???i m???ng Viettel mi???n phí và 500 tin nh???n SMS n???i m???ng mi???n phí
?????i t?????ng ????ng ký: Gói T80K Viettel áp d???ng cho t???t c??? các thuê bao tr??? tr?????c c???a Viettel
Gói c?????c ???????c t??? ?????ng gia h???n sau 30 ngày s??? d???ng n???u tài kho???n chính còn ????? c?????c phí gia h???n.

 Cách ????ng ký gói c?????c T80K Viettel ????? nh???n ngay ??u ??ãi 500 phút g???i n???i m???ng và 500 tin nh???n SMS n???i m???ng Viettel mi???n phí:
????? ????ng ký gói c?????c T80K Viettel, khách hàng ch??? c???n so???n tin nh???n theo cú pháp: T80K 0978026241 g???i 9123

Trong ??ó:
T80K là tên gói c?????c ??u ??ãi c???a Viettel
0978026241 là s??? ?????i lý h??? tr??? ????ng ký gói c?????c ???????c Viettel ???y quy???n
9123 là s??? t???ng ??ài ????ng ký d???ch v??? 3G/4G và d???ch v??? giá tr??? gia t??ng c???a Viettel (mi???n phí tin nh???n ????ng ký).

Các cú pháp h??? tr??? khi s??? d???ng gói c?????c T80K Viettel:
Ki???m tra s??? phút g???i n???i m???ng và s??? SMS n???i m???ng Viettel mi???n phí còn l???i c???a gói T80K Viettel: KTT80K g???i 109.
N???u không có nhu c???u s??? d???ng ti???p gói c?????c T80K Viettel, khách hàng hãy so???n tin: HUYVT g???i 109.
Gói c?????c T80K Viettel không có ??u ??ãi v??? data, nên khi quý khách có nhu c???u truy c???p internet ?????ng quên ????ng ký cho mình các gói c?????c MIMAX ????? nh???n thêm ??u ??ãi data t???c ????? cao t??? nhà m???ng Viettel nhé.

Trên ??ây là chi ti???t v??? gói c?????c T80K Viettel hy v???ng r???ng gói c?????c s??? mang ?????n cho b???n nh???ng giây phút liên l???c và nh???n tin v???i b???n bè, ng?????i thân th???t vui v??? và tho???i mái.
pack-data
 
Tags:
 
C??C G??I C?????C KH??C
gach-chan-tieu-de

@ Copyright 2020 CuocViettel. Thi???t k??? ph??t tri???n b???i Bambu??